Zandwinning als energiebron


Voor het winnen en verwerken van zand en grind gebruiken wij een grote hoeveelheid energie. De meeste energie wordt gebruikt voor het drogen van zand. Dat gebeurt in onze gasgestookte drooginstallatie in Emmen. Omdat minister Wiebes voor de industrie een grote verduurzamingsopgave heeft geformuleerd, heeft Kremer Zand en Grind samen met een aantal partners een omvangrijk verduurzamingsplan uitgewerkt. Het doel van dit verduurzamingsplan is: duurzame winning en verwerking van zand zonder gas en/of uitstoot van CO2. De basis van dit plan is een drijvend zonnepark dat een grote hoeveelheid duurzame energie produceert. Hiermee kunnen we een aantal veranderingen realiseren die grote maatschappelijke voordelen hebben.

Waar ook de natuur wint


Met het voorliggende verduurzamingsplan wil Kremer Zand en Grind, parallel aan haar bedrijfsvoering, waarde toevoegen aan een gebied dat zich kan ontwikkelen tot een natuurlandschap. Een landschap dat uiteindelijk van waarde is voor toekomstige generaties. Vanuit die gedachte werd het thema voor dit plan ‘Waar ook de natuur wint.’

Onze zandwinning bij Sellingen bestaat uit twee plassen: de Noordplas en de Zuidplas. In de Noordplas wordt actief zand gewonnen. Dit zand wordt ter plaatse verwerkt en vervolgens naar onze afnemers gereden. De Zuidplas is niet meer in gebruik als zandwinning en als winlocatie niet meer economisch waardevol. Als locatie voor een zonnepark is het juist zeer waardevol. Dankzij de rust en ongebruikte ruimte biedt het een bijzondere kans voor het produceren van een grote hoeveelheid zonne-energie. Deze duurzame energie levert een aantal directe en indirecte voordelen op:

  • Levering van een grote hoeveelheid duurzame elektriciteit
  • Gasgebruik bij het drogen van zand gaat naar nul
  • Enorme reductie in de uitstoot van CO2
  • Transport door de omgeving Sellingerbeetse verdwijnt
  • Vrijwel geluidloze winning op de Noordplas
  • Rust voor de omgeving
  • Mogelijkheden voor aansluiting overige industrie en/of omgeving

Planonderdelen


De aanleg van een zonnepark is de belangrijkste pijler in dit duurzaamheidsplan. De grote hoeveelheid energie die dit oplevert maakt ook een aantal andere veranderingen mogelijk die de verduurzaaming en de maatschappelijke voordelen alleen maar versterken. Het plan kent daarmee vier onderdelen:

1. Zonnepark

De Zuidplas bij Sellingebeetse biedt dankzij de rust en de ruimte een bijzondere kans voor het produceren van een grote hoeveelheid zonne-energie. Op deze plas realiseren wij een drijvend zonnepark met een vermogen van 48 MWh. Dit is ruim voldoende energie om de complete winning en verwerking van zand mogelijk te maken. Door dit zonnepark op onbenutte waterruimte te plaatsen, maken we dit water zeer waardevol omdat we zo geen gebruik maken van kostbare landbouwgrond.

2. Verhuizen installaties

Om optimaal gebruik te maken van het vermogen van het zonnepark, verplaatsen we de klasseerinstallatie van de Noordplas en de drooginstallatie uit Emmen naar een industrieterrein in Groningen-Zuid (enkele kilometers van de zandwinning). Doordat we het zonnepark ook aansluiten op deze locatie is het mogelijk om in de toekomst ook andere industrie en woningen te laten meeprofiteren van de duurzaam opgewekte energie.

3. Aanleg transportleidingen

Voor het transport van de opgewekte energie leggen we een elektriciteitskabel aan van de Zuidplas naar het industrieterrein. Gelijktijdig leggen we op hetzelfde trace ook drie transportleidingen aan om het zand uit de Noordplas naar de klasseerinstallatie te transporteren. Een leiding voor zandmengsel, een leiding voor water en een retourleiding voor residuwater. Het zand hoeft zo niet meer per vrachtauto te worden vervoerd door de omgeving, maar wordt verwerkt op het industrieterrein. Ter plaatse is een directe aansluiting op de nabijgelegen N366.

4. Elektrische drooginstallatie

Om het gebruik van gas en de uitstoot van CO2 te reduceren naar nul, bouwen we de drooginstallatie om van een gasgestookte naar een elektrische droger. Hiermee gaat niet alleen het gebruik van gas voor het drogen van zand volledig naar nul, maar wordt ook de uitstoot van CO2 enorm gereduceerd. Deze elektrificering past goed in het toekomstbeeld van onze bedrijfsvoering waarin duurzame elektriciteit een belangrijke rol speelt. De nieuwe drooginstallatie komt ook op het industrieterrein in Groningen-Zuid.
 

Bestaande situatie en toekomstbeeld


De onderstaande illustratie is een grafische weergave van de bestaande situatie en het toekomstbeeld uit de plannen. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Rust rondom de zandwinning


In de omgeving van de zandwinning ontstaat hiermee rust en extra veiligheid. Het geluid van de klasseerinstallatie verdwijnt volledig en ook het intensieve transport door de dorpen zal niet meer plaatsvinden. De zandzuiger in de zandwinning is elektrisch aangedreven en produceert geen hoorbaar geluid in de omgeving. Het zonnepark zelf is nagenoeg niet te zien of te horen vanuit de omgeving.

Aandachtspunten


Wij vinden het belangrijk dat de omgeving kan meeprofiteren of deelnemen aan dit plan. Naast dat er rust in de omgeving ontstaat, willen we de omgeving van de Zuidplas aantrekkelijk en interessant maken voor toerisme en recreatie.

Omdat het zonnepark een grote hoeveelheid stroom levert is ook veiligheid van belang. In de plannen wordt hier uitgebreid rekening mee gehouden.

Ook de natuur vergeten we niet. Samen met een ecoloog bekijken we de mogelijkheden voor bijvoorbeeld vogels en onderzoeken we op welke manier het zonnepark zo goed mogelijk samen met de natuur kan functioneren.

Zorg voor de toekomst en de omgeving


Samen met onze kennispartners bereiden we dit plan met zorg voor. Naast dat dit plan goed is voor de toekomstbestendigheid van Kremer Zand en Grind, proberen we ook zo veel mogelijk voordelen voor de omgeving te realiseren. Dit doen we door op voorhand alle mogelijke opties te verkennen en kansen te creëren voor toekomstige verduurzamingsmogelijkheden. Ook proberen we de impact van dit plan op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden, maar wel met een maximaal voordeel voor iedereen. Zo maken we bijvoorbeeld geen gebruik van kostbare landbouwgrond voor het zonnepark, maar realiseren we dit juist op onbenut water. En ook kunnen we de opbrengst van het zonnepark inzetten voor eigen gebruik, of via een aansluiting delen met andere industrie.

Meer informatie over de actuele situatie? Lees meer op de website waarookdenatuurwint.nl

Initiatiefnemers en Kennispartners


Certificering & kwaliteitsbewaking